skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Wat is gronding en waardoor verhuist energie?

Wat is gronding

Wat is gronding? Wat betekent het om goed geworteld te zijn? Een goed functionerend wortelchakra te hebben? Deze vragen zijn de kern van deze nieuwsbrief. Samen met het verschijnsel hoe energie kan verhuizen. En je daardoor deze, inclusief gevoelens en gedachten van een ander ongewild overneemt. Vaak leidt dit tot vermoeidheid, en soms tot het werkelijk overnemen van de klacht van iemand anders.

Echte wortels of een ander jargon

Energetische therapieën hebben het dikwijls over gronding en geworteld zijn. Wat wordt daarmee eigenlijk bedoeld?
Is dat spiritueel wazig gepraat? Een of andere fantasie die wortels bedenkt? Of is het niet anders dan een jargon, waarmee gepoogd wordt aan te geven hoe iemand met de gebeurtenissen van het dagelijkse leven omgaat?

Beeldend versus exact

Als eerste is het goed te bedenken dat de chakra-psychologie van origine uit het Oosten komt. In tegenstelling tot de Westerse geest die zaken veel meer gedetailleerd en exact wil beschrijven, is de Oosterse geest van oudsher gewend abstracter en met metaforen te werken.
Informatie werd in de oudheid grotendeels in een beeldende taal doorgegeven. In metaforen, parabels, vergelijkingen en zelden in gedetailleerde beschrijvingen die uitmunten in duidelijkheid of eenduidigheid.

Nog steeds, wanneer je bijvoorbeeld acupunctuur leert, wordt het hele systeem van energie-doorstroming in beeldende terminologie beschreven. Een bepaalde richting van de energie heet bijvoorbeeld de ‘Generatiecyclus’. Of energiesystemen hebben een broeder-zuster relatie, of een moeder-zoon-relatie.
Dankzij Westerlingen die zich verdiept hebben hierin en deze kennis geprobeerd hebben om te zetten in een meer Westers aansprekend jargon, hebben de Oosterse geneeswijzen meer erkenning gekregen. Lees hier meer over de 5-elementenleer

Gronding

Maar hoe is die gronding bij de chakra-psychologie nu op te vatten? Vaak wordt gedacht dat het alleen het eerste, ook wel wortelchakra genoemd, betreft. Dat is slechts gedeeltelijk waar. In visualisatie komt dikwijls het beeld terug dat je denkbeeldige wortels maakt die diep in de aarde zitten. Ook al is dat behulpzaam, dat maakt niet veel duidelijk wat het geheel als ‘gronding’ inhoudt.
De analogie met wortels van een boom is deels een kloppend beeld wat de energie die van onder naar boven loopt beslaat. Toch zijn er stukken waarop deze vergelijking mank loopt. Maar laat ik bij het kruinchakra beginnen.

Kruinchakra

De energie die daar binnenkomt is de ‘hemelse’ energie. Hij komt van boven en via het kruinchakra kun je deze binnenhalen. Deze energie is nog onbezoedeld door ervaring, beperking of oordeel.
Deze ‘hemelse’ energie schetst vooral een beeld hoe groots een ervaring kan zijn. Welke effecten je kunt bereiken, het geeft visie, inspiratie, oplossingen, nieuwe toepassingsmogelijkheden, suggesties, et cetera. Mogelijkheden lijken oneindig, onbegrensd. Kenmerkend voor deze energie is dat het vooral uitdijend van karakter is.

De route naar het wortelchakra

Anders ligt dit, wanneer de kruinchakra-energie zijn weg naar beneden vindt. Dan is uitdijen moeizamer en krijg je met beperkingen te maken, van grotere tot kleine. Tijdens die route naar beneden moeten allerlei hindernissen genomen worden. Je komt er bijvoorbeeld oude of beperkende overtuigingen tegen, vooringenomenheden, eerdere ervaringen, conditioneringen, praktische bezwaren, ideeën, pijn, verdriet, et cetera.

Richting van de wortelchakra-energie

De wortelchakra-energie is de tegengestelde energie-stroom. Dit is de energie-stroom van ervaring. Een idee krijgen en er enthousiast voor raken is één ding, het tot uitvoering brengen creëert een stroom van ervaringen. Zowel plezierige als onplezierige. Dat alles is onderdeel van deze tegengestelde energie-stroom. Hoe goed we in staat zijn al deze ervaringen te integreren, bepaalt hoe energiek deze tegengestelde energie-stroom wordt.
Uiteindelijk dienen die twee energiestromen goed met elkaar in balans te zijn.

Het echte leven

Termen zoals een zwak of matig werkend wortelchakra verwijst erna, dat er moeite is of problemen zijn, met het integreren van opgedane ervaringen. Ervaringen in het wortelchakra raken het fysieke bestaan. Het tweede chakra dat van het emotionele leven. Het derde van het mentale leven, het vierde van zaken die je in je hart raken, het vijfde chakra van expressie en communicatie, en het zesde van de intuïtie en inzicht.
Op school leert iedereen allerlei kwaliteiten. Maar hoe het écht is om bijvoorbeeld je leidinggevende om loonsverhoging te vragen. Je collega aan te spreken over grensoverschrijdend gedrag. Een aantijging te ontkrachten. Een woning of baan te vinden. Dat zijn zaken die een systeem als school of opleiding amper (kunnen) meegeven.

Opgewassen tegen het leven

Het overwinnen van alle hobbels, tegenslagen, tegenwerkingen, desillusies. Het aanboren van nieuwe vermogens in jezelf, de ontdekkingen over jezelf. Al die informatie komt terug in die energierichting die van het wortelchakra naar het kruinchakra gaat. Hoe meer je jezelf opgewassen voelt tegen het leven, met alle ups en downs, des te krachtiger is de stroom wortelchakra-energie. Natuurlijk voegen de erboven gelegen chakra’s ook hun info daaraan toe. De stroom energie tussen het kruin- en wortelchakra’s is echter de meest belangrijke energiestroom. Andere bewoordingen ervoor zijn inspirerende (kruinchakra) en manifesterende (wortelchakra) energie.

Invloed van de andere chakra’s

Er valt natuurlijk nog veel meer over te vertellen. Vooral over de invloed van de andere chakra’s, want natuurlijk hebben deze ook hun invloed erop. Hoe meer de afzonderlijke chakra’s uitgebalanceerd zijn, des te zuiverder blijft de essentie ervan. De onderliggende chakra’s vormen zo de kruinchakra-energie. Wat bijvoorbeeld start met een visie kan dankzij de onderliggende chakra’s vormgegeven worden, zodat het tot een tastbaar resultaat leidt.

Vermoeid na contact

Deze nieuwsbrief wilde ik echter ook ingaan op de relatie met vermoeidheid nadat je anderen geholpen hebt. Of je nu healer, kapper, masseur of een ander beroep hebt. Vooral bij dit soort beroepen waar je heel direct contact met een ander legt, kun je ongewild een deel van de energie van de ander opnemen. Dit gaat ten koste van je eigen vitaliteit. Een stap ernstiger is het, wanneer je ongewilde klachten van die persoon (of personen) overneemt. Hoe komt dit? Wat doe je ertegen?

Energetische besmetting

Veel daarvan heeft met die inspirerende en manifesterende energie te maken. Genezende energie is het meest schoon wanneer die via de inspirerende energie loopt. Dus inkomend via het kruinchakra. Het kan ook via de andere chakra’s maar juist daar bestaat het grote risico op ‘besmetting’. Wat wil zeggen het overnemen van de klacht, of het uitwisselen van de energie ten koste van de eigen vitaliteit.

Ongewenste energie-uitwisseling

In welke situaties bestaat er risico op een ongewenste energie-uitwisseling? Meestal zich zo uitend, dat de ander zich fitter voelt en jijzelf vermoeider? Dat antwoord ligt op het gebied van wat officieel Overdracht heet. Dat is -heel simpel- vertaald het ‘verhuizen’ van de energie van gevoelens en/of gedachten. Soms ook zelfs van de gevoelens en gedachten zelf. Het is een bijzonder psychologisch fenomeen, dat heel lichamelijk en vol ongemakken kan uitpakken. Het komt veel voor als reactie bij mensen waarvan de afweer vooral zoals dat heet ‘onrijpe’ kenmerken heeft. Maar zeker niet altijd.

Lichamelijk contact

Wat maakt dat je gevoelig wordt of bent voor een ongewenste energie-uitwisseling? Anders gezegd: voor overdracht. Nu ontkomt niemand aan overdracht, maar er zijn situaties die dit kunnen versterken. Dit keer beschrijf ik dat vanuit het gezichtspunt voor wie in zijn werk direct in het energieveld van een ander werkt. Vooral als dat werk gericht is op het brengen van verlichting of het lichamelijk verwennen van een ander. Denk aan beroepen als masseur, healer, magnetiseur, maar ook ‘gewone’ beroepen als kapper, nagelstyliste, pedicure. Het kan overigens ook gelden voor adviseurs, instructeurs, lichamelijke trainers, etc.

De mate van overdracht wordt veelal vergroot door fysieke nabijheid en letterlijke aanraking. Maar minstens zo’n belangrijke factor is het eventuele leed of ongemak van de ander. Een ander, degene die behandeld/geholpen wordt, kan ‘trekken’ aan jouw energie. Meestal is dit wat personen met meer onrijpe afweermechanismen doen.

Het kan echter net zo goed van de ander uitgaan. Dus vanuit degene, die hulp of een behandeling geeft. Wat maakt dat diegene zich ongemerkt openstelt voor ongewenste energie-uitwisseling?

Zelfkennis en fitheid

De basis van overdracht ligt in zelfkennis en fitheid. Iedereen begrijpt, dat als je moe bent alles lastiger wordt. Daar ga ik hier nu niet verder op in.
Een goede behandelaar is niet alleen deskundig, maar diens ‘emotionele intelligentie’ dient ook goed ontwikkeld te zijn. Hij hoort te weten welke emotionele gronden de uitvoering van zijn beroep ondersteunen. Zoals zaken als empathische betrokkenheid, houden van mensen, vermogen tot meeleven, mededogen, invoelend vermogen, hulpvaardigheid, et cetera.

Leed kunnen doorstaan

Voor overdracht zijn andere factoren van belang: en dat heeft alles te maken met hoe ver je gaat in je emotionele betrokkenheid. Ook als behandelaar moet je pijn kunnen doorstaan. Soms kun je iemand niet helpen, ook al wil je dat graag. Of kun je een lichamelijk ongemak, lijden of verdriet niet wegnemen.

Voordelen energetische besmetting

Dat houdt in dat je een grens moet kunnen hanteren tot hoever je medeleven, je betrokkenheid gaat. Hoe diep je dit in jezelf laat komen en je erdoor laat beïnvloeden. Je kunt namelijk de energie van een ander in je opnemen en die door je eigen energie laten lopen. Het voordeel daarvan is dat je daardoor via je eigen lichaam kunt voelen hoe het ongemak van de ander aanvoelt. En waar het precies zit.

Nadelen energetische besmetting

Het nadeel mag duidelijk zijn. De energie is deels verhuist naar jou. Je hebt een deel van de energie van de ander in je getrokken. Houd je die, dan zal je eigen immuniteit zieke of andere ongewenste, niet bij jou passende onderdelen proberen te neutraliseren.
Zelfs als het opnemen van de energie van de ander een bewuste keuze is, kan dit op een bepaald moment voor je eigen immuniteit zwaar worden.

Schoonmaken

Je zelf zuiveren van andermans’ energie doe je op twee vlakken:
1) energetisch jezelf reinigen (bijv. met de cd Aura & Chakra’s), of met andere meditatieve energetische methoden die je mogelijk kent.
2) goed nalopen wat het in jou is, dat je hiervoor gaat openstaan. Plus nalopen hoe je op psychologisch niveau dit proces ongedaan maakt. Hoe je dus ‘afscheid’ neemt op psychologisch vlak van jouw bereidwilligheid om de energie van die ander te dragen. Dat laatste wil ik nog wat toelichten. In vaktermen belandt je nu in de positieve overdracht. (Lees meer daarover – inclusief diverse voorbeelden ervan – op bladzijde 171 van ‘Ik ben van gisteren’ of ‘Ik voel n/iets voor verandering’. Beiden boeken zijn inhoudelijk hetzelfde, alleen de titel verschilt.)

Hulpvaardigheid

Stel dat meelevendheid of hulpvaardigheid een kwaliteit van je is. En degene die je behandelt gaat je aan het hart. Misschien wel meer dan anders. Dan kan dit de deur zijn, waardoor de energie van de ander bij je naar binnenkomt.

Conditionering

Een andere mogelijkheid is dat diegene zonder dat je het opmerkt een patroon uit jouw oude gezin vertoont. Als kind ontwikkel je vanzelf mechanismen om op (nonverbale) reacties in te spelen. Uiteindelijk wordt dat zo’n gewoonte, dat het voor jou simpelweg normaal is, waardoor je het niet langer bewust opmerkt.

Stel dat je door extra behulpzaamheid, opgewektheid, oplossingsgerichtheid et cetera als kind merkte, dat je daarmee humeurigheid bij de ander kon voorkomen. Of enig ander minder plezierig gedrag.
Een subtiel mechanisme scant ongemerkt of die ander dergelijke signalen uitzendt. Doordat je dit als kind hebt eigen gemaakt, heeft je dit geleerd de vroege signalen al op te vangen. Ver voordat de slechte bui, of wat dan ook, losbarst.

Psychologische en energetische patronen vanuit je gezin

Het kan natuurlijk even goed iets anders zijn. Dat hangt af van de psychologische patronen, die er in je gezin waren. En daarmee dus ook de energetische patronen die daar zijn ontstaan.
Dit oude reactiepatroon is de deur, waardoor de energie van ander bij je kan binnen lopen. Niemand ontkomt aan psychologische gezinspatronen. De kunst is deze te herkennen. Pas daarna is het mogelijk een tegenbeweging te creëren. Het alleen verstandelijk begrijpen is onvoldoende. Weten en voelen moeten hier samengaan. Alleen dat kan verhinderen dat andermans energie diep in je eigen systeem dringt.

Wat als de ander toch in je zit?

CD Tessa Gottschal Aura’s & Chakra’s

Het is niet altijd makkelijk dit direct te merken. De meesten merken het pas nadat ze zichzelf energetisch schoongemaakt hebben. Of een stap erger: nadat ze klachten ontwikkelden of zich zo merkwaardig vermoeid voelen.
Gelukkig verdwijnen dit soort klachten snel na een goede reiniging. De cd Aura’s & Chakra’s reinigt het energetische deel. (let op: je hebt dan ook de cd Rust & Evenwicht nodig)

Je kunt er achter komen dat speciale lichaamsplekken verhoudingsgewijs veel energie opzuigen. Niet altijd zet andermans energie zich namelijk vast in de chakra’s. Het kan zich ook rondom en in een orgaan of bot verzamelen. Bijvoorbeeld je heupbeenderen, knieën, je maag, et cetera. Ook dat is wederom uiterst persoonlijk.

Psychologisch reinigen

CD Tessa Gottschal Neutraliteit, de sterkste energie-beschermer

Jezelf psychologisch reinigen doe je met de cd Neutraliteit. Waarbij je alle tracks gebruikt. In dit geval gebruik je tijdens de cd in plaats van de daar aangeraden personen subpersoonlijkheden van jezelf. Zoals Jij-die-helpt-en-geen-energie-overneemt versus Jij-die-helpt-door-de-last-van-de-ander-te-dragen. Gaandeweg vormt zich een eigen indruk van welke subpersoonlijkheden het beste zijn. Duidelijk is dat je meditatief traint met dat deel van je dat ongeschonden blijft en dat wat zich energetisch laat besmetten.

Gericht trainen

Wil je jezelf goed beschermen dan is dat natuurlijk een kwestie van trainen. Hieronder lees je nog een training vanuit de macriobiotische geneeswijze, van Michio Kushi. Je kunt deze ook gebruiken om het vermogen om energie van een ander -bewust- op te nemen te vergroten. En natuurlijk om daarna jezelf goed te reinigen. De oefening laat je merken hoe krachtig het overnemen van de energie kan uitwerken.
Hoe lastig dit ‘onzichtbaar verhuizen’ waarneembaar is.
Doe de oefening niet als je te weinig energie hebt. Of teveel lichamelijke klachten.

Bewust andermans energie opnemen

“Zorg dat je recht zit of staat en maak jezelf kalm. Adem eerst door de mond, langzaam en zonder geluid. Terwijl je inademt, haal je adem naar omhoog. Bij het uitademen, adem je naar omlaag (nog steeds door de mond). Stel je voor dat als je inademt het is alsof je lichaam naar de hemel gaat. En als je uitademt, alsof je lichaam naar de diepte van de aarde gaat. Doe dit een keer of tien. Adem hierna normaal door je neus. Langzaam en kalm.

Richt daarna je aandacht op de ander. Verbeeld je bij het inademen, dat je de ‘aardkracht’ bij de ander naar buiten haalt. En als je uitademt, verbeeld je dan dat je via je handpalmen ‘hemelkracht’ bij de ander inbrengt. Je ‘zuigt’ het hiermee dus bij de inademing op. Bij de uitademing vul je de ander met ‘hemelse energie’.
Als je wilt kun je, eventueel met degene die je behandelt, dit samen laten gaan met de klank ‘soeee’. Dit is een klank die evenwicht creëert. Je doet de klank op de uitademing; echt of in gedachten.”

Bewust jezelf energetisch reinigen

Wanneer je klaar bent, neem dan zorgvuldig de tijd om het eerste deel van de oefening te herhalen. Dat hoeft niet direct na een behandeling of contact. Het kan ook op een moment dat je goed uitkomt. Doe het wel diezelfde dag!

Adem opnieuw door de mond, langzaam en zonder geluid. Terwijl je inademt, haal je adem naar omhoog. Bij het uitademen, adem je naar omlaag (nog steeds door de mond). Stel je voor dat als je inademt het is alsof je lichaam -en alles wat je hebt opgezogen- naar de hemel gaat. En als je uitademt, alsof je lichaam de hemelse energie opneemt en zuivert en die hemelse energie naar de diepte van de aarde stroomt.

Adem wanneer je de indruk krijgt dat je verkwikt bent normaal door je neus.

 

Veel plezier weer met mediteren en aarzel niet met te mailen met je ervaringen.

 

 

 

Referenties

Ik ben van gisteren c.q. ik voel n/iets voor verandering – Tessa Gottschal

Inleiding tot De Oosterse Filosofie en Geneeswijzen, Michio Kushi

Chakra’s, een nieuwe uitdaging om je leven te helen, Ruth White

Energy healing for beginners, Ruth White

Back To Top