Ga naar hoofdinhoud
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Nieuwsbrief: Orgaandonatie, een energetisch perspectief


Orgaandonatie, een geschenk zonder gevolgen?

In de medische wereld zorgen technische ontwikkelingen voor indrukwekkende mogelijkheden. Nieuwe chirurgische ingrepen, arm-, been-, handprotheses. Het zijn slechts een paar voorbeelden. Wat echter vooral de laatste jaren aandacht krijgt is orgaandonatie. Over de hele wereld worden miljoenen besteed om mensen ertoe te bewegen donor te worden.

Orgaandonatie kan een enorme verrijking betekenen. Veelal een levensreddende ingreep, wat met diepe dankbaarheid gepaard kan gaan. Bij orgaandonatie komen enorm veel aspecten kijken, zowel voor degene die een orgaan ontvangt als voor de schenker, maar ook voor direct betrokkene familieleden. Het is geen makkelijk onderwerp, en vaak beladen met krachtige emoties.

In deze nieuwsbrief wil ik kijken naar de meer energetische aspecten van orgaandonatie. Is daar informatie over en wat wordt er zoal over geschreven? Een belangrijk onderdeel bij de beantwoording ervan bestrijkt het gebied van de dood, hoe we de dood benaderen, wat gebeurt er na het sterven met het etherische lichaam en zijn er implicaties van orgaandonatie daarop?

Etherisch lichaam

Volgens energie-gerichte visies heeft een mens niet alleen een fysiek lichaam, er bestaan meerdere lichamen. Het fysieke lichaam is het meest compacte, en daardoor meest tastbare lichaam. Het waarnemen van de andere lichamen vergt een bijzondere waarnemingsverhoging. Voor sommigen is dit aangeboren, anderen kunnen dat enkel met veel inspanning bereiken. Voor de meeste onder ons zijn de energielichamen moeilijk waar te nemen. Helderzienden, paranormaal begaafden kunnen dit makkelijker, maar ook zij moeten zich trainen in het adequaat waarnemen.

In de diverse visies die er over dit onderwerp bestaan is er eensgezindheid over één lichaam, en dat is het etherisch lichaam. Dit geldt als het tweede lichaam, de etherische laag rondom elk mens en is gekoppeld aan het tweede chakra. Het gebruikelijke fysieke lichaam is gekoppeld aan het eerste chakra. Verderop is een overzicht van de andere lichamen, sommige lichamen kennen meer benamingen.
Van de meer subtiele lichamen is het etherische lichaam het meest compact, het is wat dikker, iets tastbaarder in z’n structuur. Het heeft een oranjeachtige kleur in zich, en voor wie kleuren kan voelen: het draagt oranjeachtige tendensen in zich. In zijn gezonde staat voelt het heel energiek.

Als een echo van je fysieke lichaam

Het etherische lichaam wordt vaak het etherische dubbel genoemd. Verwijzend naar het gegeven dat van elk orgaan een dubbel ervan daarin huist. Het is een energetische replica van het fysieke lichaam. Een soort echo van jezelf. Je fysieke gezondheid lichaam en je vitaliteit zijn sterk gekoppeld aan dit etherische lichaam.

De uitwisseling tussen het fysieke en etherische lichaam is heel intensief. Een beschadiging aan het fysieke lichaam vindt z’n reflectie in het etherisch lichaam. Bij healing, reiki, magnetiseren, hoog gepotentieerde homeopathie en dergelijke pakt het etherische lichaam veelal als eerste deze energie op en verwerkt dit. Zodra het etherische lichaam hersteld is kan het behulpzaam zijn om het fysieke lichaam bij te staan.
Genezing echter, is uiterst gecompliceerd. Er kunnen veel voorwaarden meespelen waardoor het gewenste fysieke herstel niet plaatsvindt. Functionele, voedingsgerelateerde, financiële, relationele, en natuurlijk ook allerlei individuele psychologische componenten. Op een hoger energieniveau kunnen daarnaast zaken als karma en zielencontract, c.q. zielepad beperkende voorwaarden geven.

Terugkeer naar vroeger is ongezond

Genezen is niet een terugkeer naar vroeger. Anders gezegd: zodra het etherische lichaam genezen is, houdt dat niet automatisch in dat het tot fysiek herstel leidt. Daarbij moet ook in gedachten worden gehouden, dat genezing niét een terugkeer is van de situatie daarvoor. Het gaat om het toewerken naar een vernieuwde gezondheidstoestand, een die je daarvoor nog niet kende. Daarbij kan een krachtig etherisch lichaam uitstekende diensten verlenen. Het kan ook behulpzaam zijn om, ondanks een uitblijvend of gering lichamelijk herstel, toch tot een nieuw, voldoening gevend evenwicht te komen.
Maar hoe zit het bij orgaandonatie? Wat is daar de relatie met het etherisch lichaam?

Energie na het sterven

Voordat de vraag beantwoord kan worden wat de relatie is met het etherisch lichaam en orgaandonatie, is het nodig te zien wat er gebeurt tussen het etherische lichaam en het fysieke lichaam bij het sterven.
Nadat het lichaam gestorven is, trekt zich de fijnzinnige energie uit dat fysieke lichaam terug en wordt opgetrokken naar het etherische dubbel. Van daaruit is het nodig om een soortement ‘lichaam’ op te bouwen waarin je naartoe kunt verhuizen in het hiernamaals. Een dat nodig is om daar verder te kunnen leven, ook al is dat compleet niet te vergelijken met het leven zoals gekend was.
Begrijpelijkerwijs kan deze visie krachtig botsen voor wie geen geloof hecht of kent in een leven na de dood. Het is een zeer ingewikkeld aspect wat alleszins bij orgaandonatie komt kijken. In deze nieuwsbrief wordt het teveel omvattend om dat onderdeel nu erbij te nemen. Ik volsta met het beschrijven van de energiebewegingen. (Wellicht dat een andere nieuwsbrief geschikt is voor zaken als wel/geen leven na de dood. Het Alter Major is daarbij een interessant chakra, dat o.a. toegang geeft tot die informatie.)

Tijdens het optrekken van de energie gaat het om de complete resonantie van je leven op aarde. Alle gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, gevoelens die je hebt doorstaan, mentale benaderingen, ontmoetingen, etc; dat laat alles een resonantie in je fysieke lichaam na wat door trilt in de andere lichamen. Na het sterven wordt die resonantie door het etherische lichaam omhoog getrokken. Naar zeggen om het fijnzinnige ‘lichaam’ samen te stellen dat na de dood nodig is.

Orgaandonatie

Wat gebeurt er bij orgaandonatie? Bij orgaandonatie leeft het gedoneerde orgaan door. Voor de donor houdt dit in dat hij na zijn sterven niet de energie van dat orgaan kan optrekken. Hij kan daardoor niet de essentie extraheren die nodig is om zijn lichaam in het hiernamaals volledig te kunnen laten functioneren. Hij is als het ware ‘gehandicapt’ en kan als gevolg daarvan niet verder met zijn leven aldaar. Hij zal moeten wachten tot zijn fysieke orgaan sterft. Tot die tijd zit hij in de hogere sferen als het ware ‘in de wachtkamer’.

Karmische banden

Dit moeten wachten op zich leidt al tot diverse consequenties. Daarnaast ontstaat er, gewild of ongewild, een energetische band tussen de donor en de ontvanger. Hun levens zijn door het delen van het orgaan met elkaar verbonden geraakt. In eerste instantie net zolang totdat het gedoneerde orgaan sterft. Deze verbintenis heeft echter in tweede instantie invloed op wederzijdse karmische banden.

Afstotingsreacties

Daarnaast zijn er andersoortige complicaties, waarvan de huidige wetenschap er twee kent; afstotingsreacties en fantoompijn.
Wanneer de energie van het gedoneerde orgaan niet strookt met die van de ontvanger kan uit deze discrepantie afstotingsreacties ontstaan. Naaste familieleden delen veel gemeenschappelijke ervaringen, geestelijke instellingen etc. Dat maakt dat de resonanties van hun organen dichterbij elkaar kunnen liggen en dat er van nature een meer harmonische trilling tussen hen ligt. Dat is een van de redenen, dat de kans dat organen van familieleden afstotingsreacties geven, kleiner is. Wat overigens niet wil zeggen dat ze niet voorkomen.

Dubbele organen

Daarnaast moeten we niet vergeten dat de ontvanger leeft met een dubbel orgaan. Energetisch althans. Want zijn eigen fysieke orgaan mag dan verwijderd zijn voor de operatie, zijn eigen etherische orgaan leeft nog én het etherische orgaan van de donor. In hoeverre die twee energetische organen harmonisch naast elkaar kunnen bestaan heeft invloed op eventuele afstotingsreacties.

Al het hierboven staande is al heel gecompliceerd. Maar er speelt meer. Beide partijen hebben ook te maken met hun karmische trajecten en hun zielscontracten. In hoeverre dat harmonieert met de donatie kan ook invloed op afstotingsreacties hebben.

Wel of niet orgaandonatie?

Kortom: orgaandonatie ligt delicaat en is uiterst gecompliceerd. Moet je daarom maar niet doneren? Of niet een orgaan bij je laten transplanteren? Er blijven hoe dan ook veel goede redenen om dit wel te doen.

Het gaat, zoals met veel zaken, niet om goed of fout. Het is meer een zaak van consequenties die aan een keuze verbonden zijn. En met elke keuze is het: hoe beter je geïnformeerd bent, des te vloeiender kunnen onverwachte complicaties opgevangen worden. En, dan is het makkelijker om met gepaste tegenreacties te komen.
Te denken valt bijvoorbeeld aan het actief (meditatief of in gedachten) omringen van het gedoneerde orgaan met een energie van diepe dankbaarheid. Meestal is de donor onbekend, maar je kunt ook liefdevolle en dankbare energie naar de onbekende schenker sturen. Diegene in gedachten verzekeren dat zijn/haar orgaan in jouw lichaam een goed leven zal hebben. En dat bij voorkeur zolang volhouden totdat een gevoel of indruk ontstaat dat de schenker vrede ermee heeft. Etc. Dat alles kan helpen de harmonisering van de twee verschillende trillingen te bewerkstelligen.
Er zijn diverse methoden om een brug te slaan tussen ontvanger en donor en te proberen een grotere harmonische resonantie te bewerkstelligen.

Onterechte schuldgevoelens

De huidige druk die er wordt uitgeoefend om te doneren doet sommigen zich bijna schuldig voelen als ze dat liever niet willen of er nog niet uit zijn. En dat is allicht een ongewenste ontwikkeling. Het oproepen tot donorschap is allicht legitiem, maar dat betekent ook dat iemand volstrekt vrij hoort te zijn om daar vanaf te zien, om welke reden dan ook.

Orgaandonatie is een uiterst ingewikkeld en delicaat onderwerp, met uitzonderlijk veel aspecten. Het varieert van opperste grootmoedigheid en liefde voor de medemens, altruïsme en hoop tot aan criminaliteit en moord aan toe. Treurig genoeg is er een zwarte markt voor organen, ook wel de ‘rode markt’ genoemd. Een waarbij mensen misleid, ontvoerd en zelfs vermoord worden. Een orgaan dat op een gewelddadige wijze ‘geoogst’ is brengt die resonantie van geweld, schrik, afschuw enz. met zich mee naar de nieuwe eigenaar.

De verbindingen van de chakra’s met de energetische lichamen

1e chakra fysieke lichaam
2e chakra etherische, emotionele lichaam
3e chakra astrale lichaam
4e chakra gevoelslichaam
5e chakra mentale lichaam, het zich manifesterende lichaam
6e chakra hogere mentale lichaam
7e chakra ketherische, zielen- c.q. hogere causale lichaam
Alter Major lagere causale lichaam

Is sterven falen?

In de hele afweging van wel/geen orgaandonatie speelt ook mee, hoe er tegen sterven wordt aangekeken en ondanks dat de reguliere medische wereld tot uitzonderlijke en bijzondere prestaties in staat is, is één aspect nog dikwijls omgeven met taboes. En dat is sterven. Dood gaan wordt te vaak nog benaderd als falen. Het is ook begrijpelijk dat wanneer iemand werkt in een medisch beroep en hij/zij met z’n beste intenties, inzet en compassie op een gegeven moment met de dood geconfronteerd wordt, dat dit een gevoel van falen oproept. Tenslotte is het veelal hun werk om het leven te verbeteren, te verlengen en wanneer dat ondanks alle inspanningen niet lukt, geeft dat makkelijk een gevoel van mislukking, of tekortkoming, of falen. Het is dan verleidelijk dit gevoel van onmacht ‘weg te nemen’ door aan de technische mogelijkheid van – in dit geval orgaandonatie – gevolg te geven.

Er is een verschil tussen opgeven en weten wanneer het genoeg is.

Eenzelfde houding zien we bij betrokkenen, zowel bij degenen die de eindklok horen luiden bij als zijn/haar omgeving. ‘Moedig heeft hij gestreden’ zeggen teksten op rouwkaarten of in rouwadvertenties die aangeven dat je hoort te strijden. Alsof je niet mág opgeven; alsof dat verkeerd is, zwak, slap. Waarbij het rechtvaardiger is erbij stil te staan dat er een essentieel verschil is tussen opgeven en weten wanneer het genoeg voor je is.

De kracht van bespreekbaar maken

Het blijkt dat hoe vrijer over de verschillende aspecten van ziekte, dood, euthanasie en orgaandonatie gesproken wordt, des te meer zich gevoelens van vrede en acceptatie ontwikkelen, maar ook van weerbaarheid. Er gaat opmerkelijk genoeg ook een immuniteitswerking vanuit en zowel een fysieke als emotionele pijnverlagende werking.

Het eeuwige leven; de zoektocht naar onsterfelijkheid

Volgens diverse (energetisch) georiënteerde religies leeft onze essentie eeuwig. Dit in tegenstelling tot het leven op aarde, dat zich kenmerkt door sterfelijkheid. Sterven is in dat licht geen falen, het is inherent aan materie en dus aan een lichamelijke bestaan. Net zoals het een natuurlijk gegeven is dat het fysieke lichaam ouder wordt.

Voor de ziel is het nodig terug te kunnen keren naar spirituele dimensies, de dimensies met een andere tijds- en ruimtebeleving. Het elixer van het eeuwige leven, van eeuwig jong zijn ligt niet aan deze kant van de aarde, maar in de andere dimensies. Paradoxaal genoeg is het dit vasthouden aan het leven, alsof je het ouder worden kunt bevriezen, wat de spirituele overstap vertraagt naar het zo verlangde eeuwige leven. Naar de vondst van het elixer van de eeuwige jeugd.

Afscheid nemen, zeker als dit definitief is, is zwaar. Heel zwaar. Maar het half bespreken, niet (mogen) bespreken, sommige invalshoeken ruwweg als onbelangrijk of onzinnig betitelen, is vele malen zwaarder. Judith Herzberg brengt dit op indrukwekkende manier tot uiting in haar gedicht ‘Liedje’. Dat ooit zo prachtig door Herman van Veen is gezongen.

Lieg alsjeblieft niet tegen me
niet over iets groots,
niet over iets anders.
Liever hoor ik het vernietigendste
dan dat je liegt…
want dat is nog vernietigender.

Lieg niet over liefde
iets wat je voelt of
iets dat je zou willen voelen.
Liever word ik bedroefd
dan dat je liegt…
want dat is nog bedroevender.

Lieg niet tegen me over gevaar,
wat ik voel toch je angst
en wat ik gewaar word is waar
of ik ken je niet…
en dat is nog gevaarlijker.

Lieg niet tegen me over ziekte,
liever kijk ik die diepte in
dan dat ik mij verlies
in een van jouw lieve verzinsels,
want daarmee verlies ik mij dieper.

Lieg niet tegen me over sterven,
want zo lang we er nog zijn,
vind ik dat toegangsloze
niet meedelen wat je denkt
erger en zoveel doder

MeditatieEEG3Dfinal

Welke meditaties kun je gebruiken bij orgaandonatie? Er zijn verschillende mogelijkheden. Als je uit mijn cd’s zou kiezen dan is mijn suggestie de cd’s Emoties & Gevoel of de cd Hara Chakra.

Een belangrijke overweging voor deze keuze, is dat je bij beide cd’s met het tweede chakra werkt, en daarmee de tweede auralaag, je etherische lichaam voedt. Door te werken met de cd Emoties & Gevoel, koppel je meteen het hartchakra aan het tweede chakra.

Voordelen van de cd Emoties & Gevoel

Eerder las je hoe belangrijk het is om gevoelens van dankbaarheid levendig te houden voor het ontvangen orgaan. Met de cd Emoties & Gevoel wordt dat extra makkelijk, bovendien kun je daardoor energie-vreemde resonanties (afkomstig uit niet-eigen gevoelens, gedachten, ervaringen) eerder opmerken. Het gedoneerde orgaan zendt namelijk zijn eigen ervaringen uit, gekoppeld aan de ervaringen, gevoelens en gedachten die meegemaakt zijn tijdens het leven van de orgaandonor.
Psyche-vreemde gedachten en gevoelens kunnen door een verhoogde opmerkzaamheid dan makkelijker gesignaleerd worden, waardoor je eerder daarop kunt inspelen. Door de orgaantransplantatie heeft je lichaam een ‘gast in huis’ gekregen en die zal mee-reageren op wat je in je huidige leven meemaakt. Een begripvolle tegenbeweging waarbij mildheid (hartchakra) een grote rol speelt verzacht de eventuele negatieve reacties. Het versoepelt het proces om met zijn tweeën door een deur te gaan.

Voordelen van de cd Hara Chakraharachakra01

Een extra voordeel van het Hara Chakra is dat je deze twee richtingen uit kunt laten werken. De richting van het Hara Chakra kun je namelijk sturen. Met de klok mee werkt deze voor jezelf, bijvoorbeeld ter ondersteuning van je gezondheid, je immuniteit. En tegen de klok stuur je regeneratieve energie naar buiten. Je kunt zo o.a. energie naar je donateur zenden, zodat de oorspronkelijke eigenaar van het orgaan minder lijdt onder het gemis van zijn orgaan. Luister hier een stukje van de cd Hara Chakra.

Referenties:

In de diverse bronnen die ik over dit onderwerp geraadpleegd heb zijn er veel die beschrijven zeer kort, of fragmentarisch zaken als het effect van sterven op de etherische lichamen, de effecten van orgaandonatie in het hiernamaals etc. Sommigen zijn qua taalgebruik moeilijk te volgen gezien de hoge etherische schrijfwijzen. Bronnen die ik kan aanraden zijn:

Over de etherische lichamen en de effecten erop bij het afstaan van van organen:

1. Newsletter Gildas/Ruth White, ‘The subtle bodies – the etheric’ of 7th June 2015
2. Over dood, en onsterfelijkheid: Lecture 31st August 2014, Remote group session.
Transcripts of lectures which Gildas gives monthly are available at £3.50 per lecture by e-mail and £4 by post. A list of available lectures can be obtained too.
zie ook www.ruthwhiteandgildas.co.uk voor meer mogelijkheden.

Over het ontwaken in het hiernamaals:

Een ouder boek en desondanks nog actueel hoe de overgang van het fysieke leven naar het spirituele, eeuwige leven eruit ziet: ‘Emed’ van W.A.H. Mulder-Schalekamp, isbn 90.6010.211.8

Over ziel en zielencontract:

‘Werken met je ziel’ – Ruth White

Rode markt

Helaas wordt er ook gehandeld in organen. Het gaat in deze handel om gigantische bedragen. Er is sprake van organensmokkel en zelfs het gevangennemen van mensen om van te ‘oogsten’. Een goed leesbaar en verhelderend boek is van Scott Carney, getiteld The Red Market.
Zie www.scottcarney.com

Orgaandonatie

Er zijn veel boeken over dit onderwerp, zowel van voor- als tegenstanders:
‘Orgaandonor? Weet wat je kiest.’ – Lodewick e.a. isbn 90.202.4334.9
‘Orgaandonatie’ – Hans Stolp
‘Wat je over orgaandonatie zou moeten weten’ -Ger Lodewick zie www.nutri-super.com voor dit boek en denk om je kortingscode VITA55
‘Een andere kijk op orgaandonatie’ – Ineke Koedam zie http://www.nutri-super.com voor dit boek en denk om je kortingscode VITA55.
‘Het boek van het eeuwige leven’- Willem Glaudemans zie www.nutri-super.com voor dit boek en denk om je kortingscode VITA55.
‘Gids voor orgaantransplantatie en -donatie’ – Willem Bavinck
‘Warum ich nein zur Organspende gesagt habe’ – Thomas Schumacher
‘Ongestoord sterven’ – Pim van Lommel
‘Die Lebenden reparieren’ – Maylis de Kerangal
Dein Tod, mein Leben: warum wir Organspenden richtig finden und trotzdem davor zurückschrecken’ – Vera Kalitzkus

Over sterven

‘Lessen voor levenden’ – Elisabeth Kübler-Ross
‘Over de dood en het leven daarna’ – Elisabeth Kübler-Ross

Wil ik wat ik voel – Tessa Gottschal

Back To Top