skip to Main Content
tessa@gottschalmeditaties.nl | Nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om je in te schrijven.

Meditatie en Bescherming, deel 3

In de twee vorige delen van het thema ‘Meditatie en Bescherming’ las je over de twee meditatieve beschermingsmaatregelen: het inbouwen van ijkpunten en een goede energiestroom tussen het wortel- en kruinchakra. In dit artikel lees je de derde beschermingsmaatregel. Dat is de verbinding, tijdens en na het mediteren, tussen het sacrale chakra (het tweede chakra) en het keelchakra (vijfde chakra).

Het belang van de verbinding tussen 2e en 5e chakra

Waarom is de verbinding tussen het tweede en keelchakra zo belangrijk? Welke bescherming gaat er vanuit? Sommigen zouden zeggen: een sterk derde chakra beschermt toch ook? Dat klopt. Het is fijn om een goed werkend derde chakra te hebben. Dat is onder andere nodig om je eigen identiteit te ontwikkelen. Binnen het chakra-systeem verdient echter elk chakra zijn plaats. In die zin is er geen beter of slechter. Een sterk derde chakra is niet beter dan een sterk eerste chakra; of welk andere chakra dan ook.

Bij meditatie, en voor je psychologische ontwikkeling is het belangrijk dat er een goede verbinding ligt tussen het tweede en keelchakra. Beide chakra’s kunnen sterk zijn, maar wanneer de verbinding onvoldoende is, beperkt het toch je gehele ontwikkeling.

Bovendien, juist bij meditatie kan een zwakke verbinding tussen je tweede en vijfde chakra tot ongewenste gevolgen leiden. Dat is waar ik in deze nieuwsbrief verder op in wil gaan.

Sleutelbegrippen sacrale- en keel chakra

Maar eerst van elk chakra een kort overzicht van hun kernthema’s. In mijn boek ‘Ik ben van gisteren lees je uitgebreid erover. En ook veel meer dan alleen de kernthema’s.

Sacrale chakra

 • Emotioneel zelfbehoud
 • Seksualiteit
 • Empowerment
 • Oprechtheid
 • Creativiteit

Keel chakra

 • Jezelf goed kunnen uiten
 • Expressief zijn
 • Waarheid herkennen én erkennen
 • Luisteren naar je innerlijke stem
 • Kunnen luisteren, spreken én gehoord worden
 • Stemgeluid / stemklank

Psychologische uitleg instroom Sacrale chakra

Uit de bovengenoemde kernthema’s is duidelijk dat het gebied van het tweede chakra veel thema’s afdekt. Centraal staat het ervaren van emoties. Let wel: dat zijn nog geen gevoelens. Het zijn nog pure emoties, eenvoudig en ongepolijst van vorm. In ouderwets taalgebruik werd dit affecten genoemd. Om het verschil aan te geven met gevoelens.
Je herkent pure emoties vooral wanneer je peuters gadeslaat. Wat er emotioneel in hen afspeelt kun je zó van hun gezicht scheppen. Dit werd uitmuntend neergezet in het BBC programma ‘The secret life of 4, 5 and 6 year olds’. Uit onderzoek blijkt dat over de hele wereld ieder mens deze zes gevoelens kent. De serie volgde de peuters terwijl ze bepaalde opdrachten deden. Er werd bijvoorbeeld een grote fontein van chocola in de ruimte gezet. De kleuterjuf vertelde dat ze even weg moest. In de tussentijd mochten ze niet aan de chocola van de fontein komen. Achter de schermen werd dan gekeken wat de peuters deden zodra de juf de kamer uit ging. Sommigen waren braaf, andere probeerden het toch. Wat allerlei emotionele reacties bij de braveriken en de durfals opriep. De gezichtsuitdrukkingen waren geweldig om te zien. Je ziet emoties groeien, maar ook even snel wisselen.

Bij volwassenen vindt hetzelfde proces plaats. Emoties groeien en ze wisselen. Het enige wat verschilt is dat de meeste volwassenen een betere beheersing over hun emoties ontwikkelen. Weet je om wat voor reden niet wat je voelt? Denk dan eens terug aan de zes gevoelens die ieder mens heeft.
Ik onthoud die zes basis gevoelens door het gekke woord BAAVVV

 • Boosheid
 • Angst
 • Afschuw
 • Verwarring
 • Verdriet
 • Vreugde

Gender en seksualiteit

Omdat dit thema de laatste tijd vaker voorkomt, hier wat meer informatie hoe de chakra psychologie tegen seksualiteit aan kijkt. Seksualiteit gaat bij het sacrale chakra niet alleen om het hebben van sex, hoe je dat beleeft, maar het houdt ook in wat het betekent voor je om een man of vrouw te zijn.

Om een onderscheid te maken met het wortelchakra: dat bevat alles wat de lichamelijke seksuele structuur aangaat. Bewustzijn van seksualiteit en de eigen seksuele keuzes zijn het terrein van het sacrale chakra.

Waar de beleving van seksualiteit vreugdevol behoort te zijn, in welke vorm je het ook wilt beleven, kan het door allerlei zaken een bron van angst en anxiety worden. Zaken als vernedering, misbruik, porno, ontkenning, dogma’s, negatieve rolmodellen, et cetera kunnen tot allerlei misvattingen in het wortel- en sacrale chakra leiden.

Gender problematiek

Het is bijzonder dat de laatste jaren zo velen naar buiten treden, die verwoorden zich onbehaaglijk te voelen met hun biologische geslacht. Het is goed, dat er meer openheid hierover groeit. Wat er ook aan ten grondslag ligt, de eerste remedie is het er over te mogen hebben zonder afgewezen te worden. Er zijn zó veel opties die tot een onbehaaglijkheid van het eigen biologische geslacht kunnen leiden. Alleen zorgvuldige inventarisatie vergroot de kans om een beter beeld van de achterliggende dynamieken te krijgen. Als dat al lukt, en dat kost tijd, hoe onplezierig dat voor alle betrokkenen ook kan zijn.
Blijft staan: de eerste remedie is er in alle rust over te kunnen praten en allerlei aspecten daarvan te onderzoeken en te bespreken.

Reïncarnatie-theorie en genderverwarring

Overigens, vanuit de reïncarnatie-theorie wordt weleens een verklaring gegeven voor enkele situaties waarbij iemand geen vrede kan vinden met zijn/haar huidige biologische geslacht. In die theorie wordt het volgende gezegd. Stel iemand is meerdere vorige levens man is geweest. Om redenen van de ontwikkeling van zijn zieleleven brengt een leven als vrouw hem meer tot vervolmaking. En iemand komt daardoor dan als vrouw in het leven, dan kan het zijn dat hij zich totaal niet thuis voelt in een vrouwenlichaam. De imprent van de vorige levens als man werken onbewust nog dermate door, dat hij weerzin tegen een vrouwenincarnatie heeft. Of andersom natuurlijk.

Vrijheid, haat en afhankelijkheid

De tegenwoordig naar buiten tredende vrouwenhaat heeft een relatie met hoe tegen seksuele vrijheid wordt aangekeken. Uiterlijk lijkt de vrouwenhaat om de vrijheid van de ander te gaan, maar een diepere beschouwing laat zien dat het vooral draait om gevoelens van emotionele afhankelijkheid van de ander. Het geeft een inkijk wat de staat is van iemands eigen empowerment. Hoe open of star iemand in zijn emotionele belevingen is. Hoe rijk zijn eigen emotionele ontwikkeling is.

Empowerment

Empowerment is een engels woord dat geen eenvoudige Nederlandse vertaling kent. Het is een proces van bewustwording hoe je in je eigen kracht kunt komen. Wanneer de eigen empowerment laag is, wat impliceert dat je emotionele afhankelijkheid hoog wordt, is het onuitstaanbaar wanneer iemand zich wel daarin ontwikkelt. Of dat bijvoorbeeld de ander niet die onzekerheden heeft, die jij wel in je diepste innerlijk beleeft.

Vrouwenhaat

Onderdrukking, het uitoefenen van controle over iemands leven, ziekelijke jaloezie, geweld; kortom het niet gunnen dat een ander bijvoorbeeld gelukkig is, vrienden heeft, plezier in z’n werk, et cetera zijn duidelijke signalen dat iemand op sacraal niveau zich op een bepaald niveau onaangenaam afhankelijk van de ander voelt. Vrouwenhaat, LGBT-haat (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) als ook de QIA-haat (queer, intersex of aseksueel) zijn allemaal uitwassen van hetzelfde fenomeen.

Het zijn extreme uitingen waarbij iemand, onder andere via het beperken of afwijzen van een ander, zich emotioneel overeind weet te houden. Dat is een ernstig emotioneel falen, en niet in korte tijd te herstellen. Hoeveel je van zo’n iemand ook houdt, het diepliggende innerlijke conflict wordt met liefde niet opgelost. Langdurige therapie is in zulke gevallen zeker nodig. Voor velen zal het betekenen, dat ze voor het eerst leren práten over wat zich in hen afspeelt. Praten in plaats van slaan, de ander controleren, etc.

Jongerenwerker Nur Ali Foinsiyo spreekt onder meer als buurtvader allerlei hangjongeren aan. “Ze willen niet per se crimineel zijn. Zo’n mes op zak, is een manier om stoer te doen. Toch moeten ze weten dat het fout kan gaan en dat geweld geen problemen oplost. Práten is de sleutel.” vervolgt hij.

Psychologische uitleg instroom keel chakra

Waar het tweede chakra het leven verrijkt met al die verschillende emoties die je kunt ervaren, is het aan het keelchakra om die rijkheid naar buiten te brengen. Niet schreeuwend of extatisch zoals tegenwoordig dikwijls gebeurt.

Door social media, vloggers, bloggers, vip’s, bnn’ers, wordt gemakkelijk gegrepen naar overdrijving. ‘Het was zooo geweldig’. Gewoon lijkt niet langer acceptabel, het moet ‘over the top’ zijn; uniek, uitzonderlijk, extreem, het állerbeste. Dat leidt tot een vertekenend beeld hoe het echte leven is.

Als je jezelf of anderen overschreeuwt, trek je allerlei problemen naar je toe. Nog afgezien van het feit, dat het onaangenaam is om te luisteren naar iemand die hard tettert.

Luisteren naar je lichaam

De oren horen bij het keelchakra. Kunnen ‘luisteren’ slaat ook op het ‘horen’ wat je lichaam vertelt. Onder andere de vele burn-outs zijn uitingen dat velen te laat luisteren naar de grenzen die zijn/haar lichaam geeft. Er is een continue interne communicatie met je lichaam. Het lichaam vertelt je wanneer je behoefte hebt aan rust, beweging of voedsel. Dat is een onderdeel van gezond blijven.

FOMO (fear of missing out)

De zogenaamde maakbaarheid van het leven of de angst om iets te missen laat bij veel mensen een idee achter dat ze niét op die interne communicatie moeten achten. Totdat ziekte ze terugfluit, waarbij ze gedwongen worden meer acht op die lichaamssignalen te geven.

De combinatie van sacrale- en keelchakra

Na de verbinding tussen het wortel- en kruinchakra s die tussen het sacrale- en keelchakra de sterkste verbinding binnen het chakra systeem. Deze verbinding zorgt ervoor dat je, wat je emotioneel voelt, goed kunt verwoorden.

Oppotten of eruit flappen

Oppotten en vervolgens uitvallen is eerder een teken van een zwakke verbinding. Juist een goede verbinding zorgt ervoor dát je geen emoties oppot, of niet durft te uiten. Wat niet hetzelfde is als klakkeloos alles wat in je omhoog borrelt eruit flappen. Dat is een ander signaal, dat de verbinding zwak is.

Rekening houden met anderen

Bij een goede verbinding van het sacrale en keelchakra houdt je rekening met de ander. Het sacrale chakra maakt je bewust van anderen. Het keel chakra is verbonden met de oren en de stem(banden). Door de combinatie van deze twee in een goede verbinding lukt het onder andere:

 • letterlijk én figuurlijk te horen ‘Klopt dit?’
 • de ander aan te horen, ook bij moeilijke of emotioneel beladen onderwerpen
 • hem te laten uitpraten, ook al ben je het niet met hem/haar eens
 • jezelf helder uit te drukken (bijvoorbeeld geen woordenbrij over de ander storten, de ander verbaal in een hoek drijven, van de hak op de tak springen, om een antwoord heen draaien, vaag blijven, dichtslaan, et cetera)
 • neutraal blijven wanneer je iets niet begrijpt
 • (vermeende) fouten of onduidelijkheden eerst navragen (zonder direct in de ‘aanval’ te gaan)
 • jezelf de tijd gunnen over een situatie na te denken en te voelen voordat je antwoordt of je mening geeft
 • je niet te laten verleiden iets te beloven wat verkeerd voelt
 • je niet te laten verleiden tot ongenuanceerde uitspraken
 • et cetera

Vooral bij onderwerpen waarbij de gemoederen hoog oplopen kun je goed meemaken in hoeverre de sacrale- keelchakraverbinding goed is. Zoals in Engeland het woord Brexit bij sommige gezinnen tot de grootste ruzies leidde. Dichter bij huis kun je denken aan de woorden corona en vaccinatie.

Toeslag-affaire

De stress, die heftige of agressieve woordkeuzes kunnen geven, valt niet te onderschatten. Het is dikwijls een regelrechte aanslag op de immuniteit. Zeker als de tegenpartij niet voor rede vatbaar is. Zoals bij die talloze gezinnen, die zijn weggezet als fraudeur bij de toeslagenaffaire. Naast emotionele schade zoals de vele huwelijken die hierdoor strandden, kostte het velen hun nachtrust. Veroorzaakte het paniekaanvallen, depressies en allerlei andere fysieke klachten.

Behoud van gezondheid

Zwakheden in de verbinding tussen sacrale- en keelchakra kunnen de fysieke gezondheid dus ernstig aantasten. Bovendien heeft deze verbinding net zo’n grote invloed op je emotionele leven. Voor een evenwichtig ontwikkeling en het behouden en vergroten van harmonie in je leven is deze verbinding dus cruciaal.

Wanneer die verbinding voldoende goed is, functioneert je innerlijke kompas voldoende goed om je te behoeden voor grote flaters, missers of andere wantoestanden. Het wil niet zeggen dat je geen narigheid in je leven meemaakt. We lopen allemaal tegen hobbels en bobbels aan. Echter de problemen waarmee je in aanraking komt zijn dan in lijn met de richting waarmee je hogere zelf sturing geeft aan je leven. Dat is althans de theorie van de chakraleer.

Verbinding met het Hogere Zelf

Als je uitgaat van een achtvoudig chakra systeem, dan wordt dit in twee groepen verdeeld: de onderste vier chakra’s (wortel, sacraal, plexus, hart) en de bovenste vier (keel, Alter Major, voorhoofd, kruin).
Als eerste van de vier bovenste chakra’s is het keelchakra de eerste toegangspoort tot hogere ontwikkelingen in jezelf. Via het keelchakra kun je een bewuste verbinding maken met je Hogere Zelf. Wat een van de vele mogelijkheden van dit chakra is. Andere verbindingen zijn bijvoorbeeld het contact leggen met gidsen, engelenenergie, overleden zielen, krachtdieren enz.

De hoger gelegen chakra’s zijn de chakra’s, die helpen om verfijndere energie waar te nemen. In geleide meditaties wordt vaak het keelchakra als eerste niveau of springplank gezien om – op veilige wijze – contact op te bouwen met bijvoorbeeld gidsen. Het Alter Major is een chakra, dat het makkelijkst helpt in waarneming van natuurgerichte energievormen. Elementalen, kabouters, elfen, kristallen, deva’s en dergelijke.

Communicatie met dieren

Een actief Alter Major helpt ook bij het communiceren met dieren. Het zorgt dat de meer instinctieve reacties, en dieren reageren vooral instinctief, makkelijker waarneembaar zijn.
Het voorhoofdschakra helpt om gebeurtenissen vanuit een spiritueel perspectief te zien. En het kruinchakra is net als het keelchakra een goede ‘springplank’ voor energetisch contact met je Hogere Zelf en hoger geëvalueerde wezens. Zoals opgestegen meesters.

Om aan te geven dat het ook fout kan gaan: het kruinchakra is tegelijkertijd een poort waar ongewenste energievormen kunnen binnen dringen. Drugs, alcohol, ernstig slaapgebrek, een ernstig beschadigd zelfbeeld; het zijn slechts enkele factoren die ertoe kunnen leiden dat je via het kruinchakra risico loopt tot negatieve beïnvloeding. Met in z’n uiterste vorm wanen of hallucinaties.

Zuiverheid als bescherming

De goede verbinding tussen sacrale- en keelchakra geeft in die zin bescherming, doordat het – dankzij die verbinding – telkens kan aftasten: ‘Is dit zu

iver?’ Zoals ieder kind in oorsprong de waarheid zal zeggen. Liegen, onwaarheid, oneerlijkheid leert het kind het meest van volwassenen. Het zit niet ingebed in een zuiver, ongeschonden kinderlijk besef.
Dit gevoel van ‘pluis versus niet-pluis’ geeft direct een waarschuwing af, zodra je energetisch een gebied betreedt waarbij je energetische grenzen gecompromitteerd kunnen raken.

Dat lukt niét als je beneveld bent door drugs, alcohol, slaapgebrek en zo. Merk je tijdens een of andere energiewezens gerichte meditatie, dat op een of andere manier je energetische grenzen gecompromitteerd raken, dan kun je door je energetisch terug te trekken, direct aan die invloed onttrekken.
Hoe eerder je het energetisch contact terugdraait, des te meer heb je meer zeggenschap over je eigen energie.

Verkeerde nieuwsgierigheid, teveel autoriteit aan hogere energieën geven, ongezonde bescheidenheid of dienstbaarheid, ambitie, naïviteit, het is slechts een greep uit de vele mogelijkheden waardoor het fout kan gaan.

Natuurlijke beschermlaag

Normaal gesproken heeft iedereen van nature een beschermend energetisch schild om zich heen. Zo snel kan dat niet getorpedeerd worden. Populair gezegd: je moet er je best voor doen om dit te beschadigen. Maar het kan wel, en de gevolgen zijn onplezierig. Naast wat ik hierboven schreef kun je ook denken aan zaken als: het maakt je onder andere gevoeliger voor negatieve emoties. Zowel die van jezelf als die van anderen. Deze overgevoeligheid kan doorwerken naar je lichaam, waardoor je bijvoorbeeld verteringsstoornissen kunt ontwikkelen. Het kan je slaap aantasten, en ook dat is meteen een deur waardoor ziekte kan binnen wandelen. Slecht slapen kan op z’n beurt depressie en/of angstaanvallen uitlokken. Je kunt ongewenste energetische ervaringen krijgen, zoals ongewenst helderziend of helderhorend. En er zijn nog veel meer voorbeelden op te noemen. Vooral krachtige emoties, die je niet kunt hanteren, kunnen je een speelbal maken voor ongewenste belevingen.
Zorg daarom dat deze derde beschermingsmaatregel, de verbinding tussen je sacrale- en keelchakra, goed is.

Meditatie voor de verbinding van het sacrale- en keelchakra

Wil je deze verbinding bij jezelf nagaan? Met de cd Emotionele Souplesse (afhankelijk of je meer cd’s van mij hebt die editie met of zonder de Basismeditatie) kan dat. Deze cd neemt alles mee wat ik schreef in de nieuwsbrieven met als thema ‘Meditatie en Bescherming”. Een ijkpunt (centrum in je hoofd), de verbinding wortel- en kruinchakra, en de verbinding sacraal- en keelchakra. Dankzij die verbindingen kun je soepel meebewegen met de uitdagingen die het leven je toewerpt.

Vertering
CD Tessa Gottschal Emotionele Souplesse

Bronnen

Wil ik wat ik voel – Tessa Gottschal
Ik ben van gisteren (ik voel n/iets voor verandering) – Tessa Gottschal

genderproblematiek
tijdschrift Blauw #3 – juli 2021

jezelf overschreeuwen

Back To Top